SIA E3 Tehnika (turpmāk – “SKINBLOOM”) ir svarīga mūsu Klientu uzticība. Mūsu mērķis ir likt mūsu Klientiem justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Savā ikdienas darbībā mēs rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti. SKINBLOOM rūpējas par savu Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Regula) un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju izdotajiem saistošajiem norādījumiem un noteikumiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Šī Privātuma politika informē un sniedz skaidrojumu par to, kā SKINBLOOM rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos Klientu personu datus, izskaidro kādā veidā un kādiem mērķiem mūsu Klientu dati tiek apstrādāti, kā arī sniedz informāciju par mūsu Klientu tiesībām un pienākumiem.

Privātuma politiku esam izveidojuši pēc iespējas vienkāršāku, tomēr lūgums vispirms iepazīties ar šādiem jēdzieniem:

 • datu subjekts: fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
 • personas dati: jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecināma uz fizisku personu;
 • pakalpojumi: jebkāda veida pakalpojumi un preces, ko SKINBLOOM piedāvā un sniedz tiešsaistē vai klātienē;
 • personas datu apstrāde: jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu.
 • pārzinis: fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

1. Vispārīgie noteikumi

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SKINBLOOM rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus, proti, palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem personas dati tiek apstrādāti, kā arī iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām.

Apstrādājot personas datus, SKINBLOOM ievēro ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, citus piemērojamos tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā, kā arī šo privātuma politiku. Gadījumā, ja datu apstrādes pienākums izriet no specifiskiem nozares tiesību aktiem, mēs Jūsu personas datus apstrādājam saskaņā ar šajos tiesību aktos noteikto kārtību.

Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā SKINBLOOM. Attiecībā uz jautājumiem, kas skar darba tiesiskās attiecības, esam izstrādājuši atsevišķi saistošu informāciju, ar kuru darbinieks varēs iepazīties, uzsākot darba tiesiskās attiecības.

Privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veikto datu apstrādi, tai skaitā, ja apmeklējat cita komersanta mājas lapu vai izmantojat tā pakalpojums, tiem piekļūstot caur SKINBLOOM Tīmekļa vietni. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu drošības garantijām.

Jebkuri iesniegtie, ievāktie un saņemtie personas dati tiks apstrādāti tikai norādītajam mērķim un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams mērķa sasniegšanai. Par konkrēti nododamajiem datiem tiks sniegta informācija un, ja nepieciešams, prasīta Jūsu piekrišana saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem datu apstrādi regulējošajiem dokumentiem.

Šī privātuma politika var tikt grozīta. Mūsu Tīmekļa vietnē ir pieejama aktuālā privātuma politikas redakcija.

2. Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA E3 Tehnkia (vienotais reģistrācijas Nr. 40103506701, juridiskā adrese Cēsu nov., Inešu pag., "Kalna Paulēni", LV-4123), turpmāk - SKINBLOOM.

SKINBLOOM kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@skinbloom.eu Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SKINBLOOM juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt :

 • rakstveida formā klātienē, iepriekš saskaņojot savu ierašanos zvanot pa tālr. +371 28 357 200, SKINBLOOM birojā Rīgā, Brīvības ielā 37 uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem:

 • iegūta Jūsu piekrišana;
 • mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;
 • līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

4. Datu apstrādes nolūki

Nolūkā apkopot un zinātniski novērtēt informāciju par kosmētikas blakusparādību izpausmēm, kuras klientam radušās, lietojot kosmētikas līdzekļus un lai apsvērtu iespējas, kā samazināt risku, veikt profilaksi un, ja nepieciešams, regulatīvas darbības attiecībā uz kosmētikas produktu, ka arī lai pierādītu, ka kosmētikas līdzeklis atbilst Regulas 1223/2009 prasībām, lai veiktu drošuma novērtējumu (10.pants), kas regulāri ir jāatjaunina, mēs apstrādājam klienta iesniegtos personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, svars, dzimums, kontakttālrunis, e-pasts, un veselības datus). Lūdzu ņemiet vērā, ka Jūsu personas datus saistībā ar šo datu apstrādes nolūku mēs varam iegūt arī no trešajām personām, proti, no ārstniecības personām un farmaceitiem. Mums iesniegtos datus mēs apstrādājam tikai šī nolūka sasniegšanai un stingri ievērojam konfidencialitāti un personas datu aizsardzību. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas (c) apakšpunkts.

Nolūkā apkopot un zinātniski novērtēt informāciju par kosmētikas līdzekļa blakusparādību izpausmēm, kuras klientam radušās, lietojot kosmētikas līdzekļus, lai apsvērtu iespējas, kā samazināt risku, veikt profilaksi un, ja nepieciešams, regulatīvas darbības attiecībā kosmētikas produktu, mēs apstrādājam tādas ārstniecības personas, farmaceita personas datus, kas iesnieguši mums ziņojumu. Šādā gadījumā mēs apstrādājam ārstniecības personu un farmaceitu vārdu, uzvārdu, specialitāti, sertifikāta numuru, darbavietas adresi, kontaktinformāciju un iesniegto informāciju par pacientu.

Nolūkā noslēgt, izpildīt vai pārtraukt ar līgumu, mēs varam apstrādāt partnera vai tā darbinieku personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, amatu, norēķinu konta numuru, kā arī citus personas datus, kas mums ir iesniegti). Personas datu apstrāde var notikt arī partnera konsultāciju pakalpojumu ietvaros, ja tas saistīts ar līguma nolūku. Pirms līguma noslēgšanas (līguma ierosināšanas posmā) personas dati var tikt apstrādāti, lai sagatavotu cenu piedāvājumu vai pirkuma pasūtījumus vai izpildītu citus iespējamo klientu pieprasījumus saistībā ar līguma noslēgšanu. Līguma sagatavošanas procesā mēs varam sazināties ar iespējamiem klientiem, partneriem vai to darbiniekiem, izmantojot viņu sniegto informāciju.

Nolūkā sniegt atbildes uz klientu vai partneru jautājumiem, tieši telefoniski vai elektroniski sazinoties ar mūsu personālu, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, mēs apstrādāsim Jūsu datus tikai darbinieku atlases procesa nodrošināšanai uz tādu amatu, kam esat pieteicies. Ja datu apstrāde notiks citos nolūkos, piemēram, lai informētu par, mūsuprāt, citām Jums piemērotām vakancēm, mēs pirms apstrādes sākuma Jūs informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu. Ja kandidāts būs norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādāsim arī tā kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt sniegtās atsauksmes. Kandidāta atlases procesā mēs varam iegūt un apstrādāt informāciju arī no personāla atlases uzņēmumiem.

Nolūkā īstenot un/vai aizsargāt mūsu tiesības vai trešo personu tiesības attiecībā pret šo tiesību turētājiem, konsultantiem un iestādēm, mēs varam apstrādāt mums pieejamos Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, kontakttinformācija, citi personas dati, ko nepieciešams apstrādāt šī mērķa sasniegšanai).

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī nolūkā izpildīt SKINBLOOM saistošos normatīvo aktus, piemēram, farmācijai piemērojamos likumus, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. likumus, Civillikumu, Komerclikumu, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, likumu “Par grāmatvedību” u.c. tiesību aktus.

Nolūkā nosūtīt uz Jūsu interesēm balstītus piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un amatu. Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai mēs sūtītu jums piedāvājumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta iepriekš veikta darījuma ietvaros.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā vai zvanot uz mūsu informācijas tālruni +371 28 357 200, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu: info@skinbloom.eu.

5. Datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

6. Datu nodošana

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem uzņēmuma grupas ietvaros, ievērojot pietiekamu un atbilstošu Jūsu datu aizsardzību.

Lai pildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, piemēram, ja mums kļūst zināms par iespējamajām negatīvajām reakcijām attiecībā uz kādu no mūsu produktiem, tad saskaņā ar likuma prasībām mums ir pienākums dokumentēt un sniegt attiecīgo informāciju, tai skaitā personīgo informāciju, iestādēm visā pasaulē, kā arī, kur nepieciešams papildus izvērtēšanai, sazināties ar ziņojumu iesniedzējiem.

Mēs vienmēr nodrošinām pietiekamu aizsardzību un konfidencialitāti Jūsu personas datu nodošanas vai saņemšanas gadījumā un dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

7. Datu apstrādes ārējie pakalpojumu sniedzēji

Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz mums atbalstu mūsu sniegto pakalpojumu izpildē. Šie pakalpojumu sniedzēji veic Jūsu datu apstrādi mūsu vārdā, saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu uzraudzībā tikai šajā privātuma politikā aprakstītajos nolūkos. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu Jūsu sniegto datu atbilstošu aizsardzību saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu prasībām.

8. Datu drošība

Mēs izmantojam tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nelikumīgu izmantošanu, nozaudēšanu vai iznīcināšanu, vai pret neautorizētu personu piekļuvi. Mūsu drošības pasākumi atbilst pašreizējiem standartiem.

9. Datu apstrādes vieta

Jūsu personas dati pamatā tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā.

Vienlaicīgi, lūdzu, ņemiet vērā, ka daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties ārpus ES/EEZ, tādējādi personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ (piemēram, izmantojot Google Analytics sīkdatņu pakalpojumu). Šādos gadījumos SKINBLOOM izvēlas izmantot īpašus personas datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību. Piemēram, ja Jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz valstīm ārpus ES/EEZ, SKINBLOOM garantē pietiekamu aizsardzības līmeni, izmantojot pieejamos nosūtīšanas rīkus, piemēram, ES lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, līguma standartklauzulas, saistošos uzņēmuma noteikumus, atkāpes vai citus rīkus un/vai papildu pasākumus, kas piemēroti konkrētās nosūtīšanas gadījumā.

Jums ir tiesības iepazīties vai iegūt informāciju par savu personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ, rakstot mums epastu vai rakstot iesniegumu SKINBLOOM.

10. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

 1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
 2. pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;
 3. dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
 4. atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
 5. ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
 6. pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 7. vērsties Datu valsts inspekcijā.

11. Kur vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumos?

Jebkādu jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar šo Privātuma politiku, personas datu apstrādi vai arī Jūsu likumisko tiesību gadījumā, ja vēlaties piekļūt, dzēst (atsevišķos gadījumos) vai labot Jūsu personisko informāciju, aicinām sazināties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

SIA E3 Tehnika, Cēsu nov., Inešu pag., "Kalna Paulēni", LV-4123
E-pasts: info@skinbloom.eu
Tālruņa numurs: + 371 28 357 200

12. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

SKINBLOOM savā mājas lapāizmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi, nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti.

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē), kad apmeklējat noteiktas tīmekļa vietnes. Uzņēmums SKINBLOOM izmanto līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļus, tīmekļbākas, ciparvirkņu identifikatorus u.c. Tos bieži izmanto kā tīmekļa vietņu mehānismu, kas atceras noderīgu informāciju, piemēram, Jūsu pieslēgšanās informāciju, un var veicināt tīmekļa vietnes navigācijas ērtību.

Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Mājaslapā tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem:

 • Nepieciešamās sīkdatnes: sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Mājaslapas darbību, tai skaitā, ļautu Jums izmantot mūsu pakalpojumus un pieslēgties savam kontam. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt mājaslapas darbību un sniegt Jums pakalpojumus. Nepieciešamās sīkdatnes tiek saglabātas līdz Jūs aizverat savu pārlūkprogrammu, t.i., līdz sesijas beigām.
 • Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt mājaslapas apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas mājaslapā. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese uzlabot mājaslapas darbību, piemēram, nodrošinot meklēšanas opciju. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
 • Funkcionālās sīkdatnes: Sīkdatnes ļauj mājaslapai atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot mājaslapu, piemēram, ka vēlaties palikt pierakstījies mājaslapā. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu mājaslapas lietošanu. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.
 • Mērķa/reklāmas sīkdatnes: Sīkdatnes tiek izmantotas, lai piefiksētu Jūsu veikto mājaslapas apmeklējumu, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un saites, ko esat izmantojis, ar mērķi piedāvāt un attēlot Jūsu interesēm atbilstošus mūsu vai mūsu sadarbības partneru produktus vai pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz Jūsu piekrišanu. Apmeklējot mājaslapu un izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus Jūs piekrītat, ka tiek izmantotas mērķa/reklāmas sīkdatnes. Mērķa/reklāmas sīkdatnes tiek glabātas līdz Jūs savā pārlūkprogrammā dzēsīsiet sīkdatnes. Lai iegūtu papildinformāciju par mērķtiecīgas reklāmas darbību, varat apmeklēt Tīkla reklāmas iniciatīvas (“NAI”) izglītības lapu: http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina mājaslapas darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību mājaslapā. Sīkdatņu informācija netiek nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

KĀ IEROBEŽOT UN IZDZĒST SĪKDATNES

Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt mājaslapas funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas Jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu Mājaslapas darbību.

Apmeklējot mūsu mājas lapu, Jums tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot LABI, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Šajā mājaslapā tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Vairāk par to, kā Google izmanto jūsu personisko informāciju, varat lasīt šeit: https: //www.google.com/intl/lv/policies/privacy.Varat arī atteikties no Google Analytics šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mēs izmantojam Facebook pixel. Jūs varat atteikties no to izmantošanas Facebook un Instagram: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkdatnēm un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.allaboutcookies.org.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma Politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma Politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma Politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz info@skinbloom.eu vai: SIA E3 Tehnika, Cēsu nov., Inešu pag., "Kalna Paulēni", LV-4123.